เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
             
                   

เครื่องพ่นหมอกควันสะพายหลัง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
   
                   

เครื่องพ่นหมอกควันขนาดเล็ก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
   
                   

เครื่องพ่นหมอกควันแก๊ส มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   

เครื่องพ่นหมอกควันมินิแก๊ส มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   
                   
                   
     
                   

เครื่องพ่นหมอกควันมินิปลั้ก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
         
                   

เครื่องพ่นหมอกควันขนาดกลาง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   
               
                   

เครื่องพ่นหมอกควันขนาดใหญ่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   
           
                   

เครื่องพ่นหมอกควันหลังรถมอเตอร์ไซค์ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
         
                   

เครื่องพ่นหมอกควันหลังรถกระบะ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (THERMAL FOGGER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
               
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยขนาดเล็ก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
   
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยสะพายหลัง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
         
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยขนาดกลาง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
       
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยขนาดใหญ่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถมอเตอร์ไซค์ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
           
                    

เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถกระบะ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
             
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยหลังรถมาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME)

                   
                    
                   
                   
       
                   

เครื่องพ่นละอองฝอยชนิดติดตั้ง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ULTRA LOW VOLUME) 

                   
         
                    

เครื่องพ่นกำจัดเชื้อโรค มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส และเชื้อโรคชนิดต่างๆ (DISINFECTION) 

                   
 
                   

เครื่องพ่นกำจัดเชื้อโรคขนาดเล็ก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่างๆ (DISINFECTION)   

                   
                 
                    

เครื่องพ่นกำจัดเชื้อโรคขนาดใหญ่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่างๆ (DISINFECTION)

                   
                   
       
                   

เครื่องกำจัดเชื้อโรค มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่างๆ (DISINFECTION) 

                   
                    
                   
             
                   

 เครื่องฟอกอากาศ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับฟอกอากาศ กำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส เชื้อรา และเชื้อโรคชนิดต่างๆ (AIR PURIFY) 

                   
             
                    

เครื่องกำจัดตัวเรือด มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดเรือด ตัวเรือด ไข่ตัวเรือด สามารถกำจัดได้ 100% (BED BUG KILLER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

เครื่องกำจัดไรฝุ่น มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดไรฝุ่น ตัวไรฝุ่น ไข่ไรฝุ่น สามารถกำจัดได้ 100% (DUST MITE KILLER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                   

เครื่องกำจัดไรฝุ่นแสงยูวี มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดไรฝุ่น ตัวไรฝุ่น สามารถกำจัดได้ 100% (DUST MITE KILLER)

                   
                   
                   
                   
       
                   

ขวดฉีดพ่นสเปรย์ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (PROFESSIONAL SPRAYER)

                   
             
                   

ถังฉีดพ่นสเปรย์ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (PROFESSIONAL SPRAYER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                   

เครื่องพ่นยาสะพายหลัง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (POWER SPRAYER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

เครื่องพ่นยามือโยก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (MANUAL SPRAYER) 

                   
       
                    

เครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (BATTERY SPRAYER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 
                   

เครื่องพ่นยาขนาดกลาง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (POWER SPRAYER) 

                   
             
                    

เครื่องพ่นยาขนาดใหญ่ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (POWER SPRAYER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
         
                   

เครื่องปั๊มพ่นยาสามสูบ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลง และแมลงชนิดต่างๆ (ENGINE SPRAYER)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
                   

เครื่องอัดน้ำยาเคมี มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (ENGINE SPRAYER) 

                   
             
                    

เครื่องบินพ่นยา มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (DRONE SPRAYER) 

                   
             
                    

หุ่นยนต์ทำความสะอาด มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับทำความสะอาด ภายในบ้านเรือน (ROBOT CLEANER) 

                   
                 
                    

หุ่นยนต์ความสะอาดกระจก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับทำความสะอาดกระจก ภายในบ้านเรือน (WINDOW CLEANER) 

                   
                 
                    

เครื่องไฟดักยุงและแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (INSECT LIGHT TRAP)

                   
                   
           
                   

เครื่องกำจัดลูกน้ำ LARVASONIC มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดลูกน้ำ ลูกน้ำยุงและแมลงชนิดต่างๆ (LARVASONIC)

                   
                 
                   

เครื่องไล่ยุงและแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับไล่ยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (FOG MACHINE)

                   
                 
                   

เครื่องตรวจจับแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับตรวจจับแมลง แมลงคลาน ปลวก และแมลงชนิดต่างๆ (TERMITE DETECTION) 

                   
             
                    

เครื่องวัดละอองฝอย มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับวัดค่าละอองฝอยเครื่องพ่นชนิดต่างๆ (FLOW METER) 

                   
                 
                    

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (DELTAMETHRIN)

                   
                   
                   
                   
                   
       
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (CYPERMETHRIN)

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดยุงและแมลงเกษตร มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (INSECTICIDE)

                   
                   
                   
                   
                   
               
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดลูกน้ำ ลูกน้ำยุงและแมลงชนิดต่างๆ (TEMEPHOS)

                   
                   
                   
                 
                   

จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดลูกน้ำ ลูกน้ำยุงและแมลงชนิดต่างๆ (BACILLUS) 

                   
               
                    

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรค มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดเชื้อโรค เชื้อไวรัส และเชื้อโรคชนิดต่างๆ (DISINFECTANT)

                   
                   
             
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดปลวก แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (TERMITE KILLER)

                   
                   
                   
                   
         
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดเหยื่อปลวก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดปลวก แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (TERMITE BAIT) 

                   
         
                    

ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดหนู และหนูนำโรคชนิดต่างๆ (BROMADIOLONE) 

                   
   
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดมด มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดมด แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (DECAHYDRATE)

                   
               
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงวัน มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัดยุง แมลงบิน แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (IMIDACLOPRID)

                   
               
                   

ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงสาบ มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกำจัด แมลงสาบ แมลงคลาน และแมลงชนิดต่างๆ (CHLORPYRIFOS)

                   
 
                   

ผลิตภัณฑ์ไล่งู มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับไล่และป้องกัน งูชนิดต่างๆ สามารถไล่งูได้ถึง 2,700 ชนิดทั่วโลก (BIODEGRADABLE)

                   
                 
                   

ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ป้องกันนก มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับไล่และป้องกัน นกชนิดต่างๆ (BIRD REPELLENT)

                   
                 
                   

ผลิตภัณฑ์กันยุงและแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับกันยุง แมลงบิน และแมลงชนิดต่างๆ (INSECT SPRAYER)

                   
             
                   

ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงและแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับป้องกันยุง แมลงบิน และแมลงชนิดต่างๆ (INSECT REPELLENT)

                   
                 
                    

มุ้งป้องกันและกำจัดแมลง มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์  สำหรับป้องกันแมลง และกำจัดแมลง ชนิดต่างๆ (INSECT NETS)

                   
               
                    

ผ้าปูที่นอนกันไรฝุ่น มาตรฐาน สากล ครุภัณฑ์ สำหรับป้องกันไรฝุ่น และไรฝุ่นชนิดต่างๆ (PROTECTOR MATTRESS)

                   
               
                    

ชุดป้องกันสารเคมี มาตรฐาน สากล สำหรับป้องกันสารเคมี ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันเชื้อโรค (PROTECTIVE COVERALL)

                   
         
                   

หน้ากากป้องกันสารเคมี มาตรฐาน สากล สำหรับป้องกันสารเคมี ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันเชื้อโรค (PROTECTIVE RESPIRATORY)

                   
     
                   

ที่ครอบปากป้องกันสารเคมี มาตรฐาน สากล สำหรับป้องกันสารเคมี ป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันเชื้อโรค (PROTECTIVE RESPIRATORY)

                   
           
                   

ที่ปิดหูสำหรับป้องกันเสียงดัง มาตรฐาน สากล สำหรับปิดหูป้องกันเสียงดัง และลดความดังของเสียง (EAR MUFF)